Vetllem pel desenvolupament integral de tots els alumnes

Treballem per desenvolupar i potenciar al màxim totes les seves capacitats físiques, afectives i de relació, cognitives, lingüístiques, artístiques, etc.

Creiem en l’aprenentatge constructivista, on l’alumne participa de forma activa en el seu aprenentatge, per tal que aquest esdevingui un aprenentatge veritablement significatiu.

Ens basem en el principi d’Aprendre a Aprendre, on l’objectiu prioritari és que els alumnes realitzin aprenentatges significatius per si mateixos, és a dir, siguin capaços d’aprendre “l’ofici d’aprendre”.

Treballem per potenciar l’autonomia personal dels alumnes, tan important en aquesta etapa. Fomentem el pensament creatiu, la curiositat, el pensament científic, i també la motivació, la confiança en un mateix, i el gust per aprendre.

Desenvolupem la nostra intervenció educativa sota el concepte de les Intel·ligències Múltiples, entenent que els infants no només tenen un tipus d’intel·ligència, sinó que tenen diverses capacitats, talents i habilitats que hem de conèixer i potenciar. Per aquest motiu donem molta importància a aprenentatges tan diversos com l’educació artística, l’educació física, la musical, etc.