Intervenció educativa

El Col·legi  Mirasan es proposa com a objectiu prioritari el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor,social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’un aprenentatge individualitzat que desenvolupi les capacitats cognitives dels seus alumnes.

Treballem amb una metodologia integradora, utilitzant diferents mètodes d’aprenentatge: Mètodes d’Estimulació Primerenca .

Treball per Projectes: Permet conèixer l’entorn i el medi social i natural a partir dels interessos dels infants. A partir d’aquí es genera un treball actiu per part dels alumnes, basat en la recerca i el pensament científic i significatiu. Implica una pràctica organitzativa sota els principis de la indagació, l’exploració, la creativitat, el qüestionament i la visualització dels processos d’aprenentatge. Tallers interaula: una estratègia organitzativa en una aula adequada que permet donar resposta a la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de cada infant. . Racons lògics  – matemàtics i Racons de lectura i escriptura: s’organitza la classe en 4 o 5 racons o activitats diferents i els nens passen en petits grups per cada activitat durant aquella sessió. Considerem primordial l’aprenentatge de l’anglès, per això fem semanalment sessions d’immersió en llengua anglesa amb una mestra especialista. Comptem, també, amb mestres especialistes de Música i de Psicomotricitat, i aules específiques per poder portar a terme aquestes arts d’una forma el màxim d’enriquidora possible. Donem molta importància al desenvolupament psicomotriu, ja que el moviment ajuda al seu desenvolupament físic, psíquic i afectiu – social. La metodologia a utilitzar estarà basada en les experiències, les activitats i el joc. També la natació és un tret característic de la nostra escola i que complementa el desenvolupament psicomotriu imprescindible en aquestes edats.

A l’educació infantil es presenten tres àrees de coneixement i experiència: l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres, l’àrea de descoberta de l’entorn i l’àrea de comunicació i llenguatges.  Tot emmarcat sempre dins un objectiu  primordial en el nostre centre “l’aprenentatge significatiu”.

La nostra proposta al llarg de tota l’educació infantil posa l’accent en l’adquisició de les competències necessàries per entendre el món i esdevenir persones capaces d’intervenir activa i críticament en la societat plural, diversa i en canvi continu que els ha tocat viure. Atenent als requisits competencials i a les característiques evolutives dels infants fins a sis anys

Al llarg de l’etapa d’educació infantil, doncs, caldrà desenvolupar unes capacitats motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal, relacionals, i d’inserció i actuació social, amb l’objectiu d’educar per viure i conviure en el nostre món actual.